ความเป็นมาของสมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อ
เป็น “ สมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย ” และชื่อภาษาอังกฤษ “ Thai
Innovative Printing Trade Association ” 
โดยใช้ตัวย่อ TINPA เนื่องจาก
ปัจจุบัน
การพิมพ์สกรีนและดิจิตอล เริ่มมีการพัฒนาศักยภาพเพิ่มมากขึ้น
ในการพิมพ์วัสดุหลายๆประเภท ทั้งนี้สมาคมจึงได้พิจารณาบริบทและบทบาท
ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีเทคโนโลยีการพิมพ์ที่
ทันสมัยเข้ามาสอดคล้องในการผลิต อันก่อให้เกิด "นวัตกรรมการพิมพ์"

ดังนั้นเพื่อการพัฒนาสมาคมฯให้ดำเนินงานก้าวหน้าสืบเนื่องต่อไปโดยสามารถ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ อุตสาหกรรมต่างๆที่มีแนวโน้มการควบรวม
เทคโนโลยีต่างเข้าด้วยกัน จึงได้พิจารณาปรับเปลี่ยนชื่อสมาคมฯที่สามารถ
สอดคล้องและตอบรับต่อสถานการณ์ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงพร้อมสร้างความ
เข้าใจสถานภาพใหม่ของสมาคมฯ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์
"นวัตกรรมการพิมพ์"

สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกท่าน
และสมาคมฯ มุ่งมั่นดำเนินงานตามแผนงาน นโยบาย การขยายเครือข่ายพัฒนา
สมาคมฯ ให้ประสบผลสำเร็จทั้งในและต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง

image

ข่าวสารและกิจกรรมสมัครสมาชิก
สมาคมการค้านวัตกรรมการพิมพ์ไทย

Powered by MakeWebEasy.com